Taksonomilerin ana amacı uygun sınıflandırma yaparak sahip olunan kapital değerin sürdürülebilir aktivitelere doğru dağılmasını sağlamak ve iklimsel hedefler arasında daha net karşılaştırmalar yapılmasını sağlamaktır. Dünya çapında özel sermaye ya da devletler seviyesinde toplamda 28 tane taksonomi arasında en bilinen örneği AB Taksonomisi'dir.

 

Ekim 2021'de Uluslararası Ödemeler Bankası (Bank of International Settlements - BIS), "sürdürülebilir taksonomilerin taksonomisi" adında bir makale yayınladı. Bu noktada BIS analizinden çıkan temel öneriler şunlardı:

  • Taksonomilerin belirli sürdürülebilirlik hedeflerine karşılık gelmesi için çaba göstermek;

  • Geçiş taksonomilerinin geliştirilmesini teşvik etmek ve Paris Anlaşması'nın hedefleriyle uyumlu hale getirmek;

  • Sertifikasyon ve doğrulama süreçlerinin gelişimini izlemek ve denetlemek;

  • Yeşil bonolar için etki raporlamasını zorunlu kılmak.

 

CDP ise, Bain Consultancy'nin yardımıyla, mevcut sürdürülebilir finans taksonomilerini analiz etti ve bunları sınıflandırmaya yardımcı olabilecek çeşitli unsurlar belirledi. Hedefler, kapsam ve detaylar adlı 3 ana başlığın altında toplanan unsurların amacı, sürdürülebilir finansal taksonominin sınıflandırılmasına yardımcı olmaları yönünde. Yapılan bu analiz, aynı zamanda CDP sistemine entegre olacak en eksiksiz taksonomiyi belirleme amacıyla önceliklendirme kıstaslarının (raporlama kriterlerinden etkilenen şirket sayısı ve raporlama yapmanın gönüllü veya zorunlu olması gibi kriterler) belirlenmesine de yardımcı oldu.  

 

Sermaye piyasası aktörlerine ve politika yapıcılarına tam olarak karşılaştırılabilir ve güvenilir veriler sağlamak içinse, taksonomiler ve çevresel faaliyetlerin zorunlu olarak açıklanması beraber sağlanmalıdır. Zorunlu çevresel veri açıklamaları ile ilgili olarak, CDP'nin Shaping High-Quality Mandatory Disclosure politikası özetinde [1] de vurgulandığı gibi, hem şirketlerin hem de finansal kurumların çevresel verilerini açıklamasını zorunlu kılmak; yatırım riskinin azaltılması, “yeşil aklama” ile mücadele ve Ulusal Katkı Niyet Beyanlarının (Nationally Determined Contributions, NDC'ler) hayata geçirilmesi gibi çeşitli hedefleri destekliyor. 

Tam da bu noktada, CDP raporlama açıklama standartlarının uygulanmasını ve kullanıma sunulmasını hızlandırmayı hedefliyor. Bu alandaki öncü rolünü sürdürmeye devam edebilmek adına soru setlerinin ülkeler tarafından getirilen ve getirilecek olan zorunlu ESG açıklama gerekliliklerini yansıtacak şekilde değiştirmeyi planlıyor. Bunun içinse sürdürülebilir finansal taksonomilerin CDP raporlama sistemine entegrasyonu söz konusu. Bu politika notunda ise CDP, AB Taksonomisini, haritalama için önemli bulguları tespit etmek ve entegrasyon sürecindeki farklı bakış açılarının tespiti için bir vaka çalışması olarak kullanmıştır. Bu vaka incelemesinin ve birçok bulgunun sunulmasının ardındansa CDP, bu politikalar özeti raporunu, politika yapıcılara taksonomilerin sektör dahiliyetlerinin olabildiğince genişletilmesi, daha sürdürülebilir bir geleceğe geçiş aktivitelerinin anlamlı olabilmesi adına zaman kısıtı barındırması ve taksonomilerin üst düzey politika hedefleri ile uyumlu olması gibi çeşitli öneriler sunarak sonuçlandırıyor.

 

CDP'nin vaka çalışmasına, bulgularına ve sonuç olarak önerilerine göz atmak için lütfen buraya tıklayın.

About the Author